นางมะลิ คุ้นเคย
หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางใจสวรรค์ นามแถ่ง
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานส่งเสริมและผลผลิตและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางพิณพาทย์ แตงสี
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสมปอง บุญญา
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสมปอง ส่งวัฒนา
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
อาจารย์ประจำแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดการ
   
นางวรรณภา มายิ้ม
ครูจ้างสอน
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานบุคลากร
นายวันเฉลิม นาคร้อยแก้ว
ครูจ้างสอน
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์