แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาประมง

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

แผนกวิชาพืชศาสตร์

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์ นายธีรชัย ชีวพัฒนพิบูลย์์ นายสมนึก กรอกกลาง นายสุกิจ มูลอุดม นายบุญเลิศ ดีเด่น นางสาวณัฏฐวีร์ พึ่งแพง นางมะลิ คุ้นเคย
นางสุนันทา  อรุณฉาย นายหนูไกร พลเวียง นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์ นางยุภาพร สาลีพัชราภรณ์ นายณัฏฐปกรณ์ ลาภมาก   นางใจสวรรค์ นามแถ่ง
นางสาววรรณทิพย์ ปานบำรุง     นางลัดดา ด้วงสำรวย     นางพิณพาทย์ แตงสี
นางพลอยพูนศิริ ดีนอก     นายสมศักดิ์ บุญให้     นางสมปอง บุญญา
นางสาวดวงพร วัชรนนท์     นายเอกภพ คุ้มหอม     นางสมปอง ชารีศรี
นายวิศม รังไสว     นางชลทิชา ศรีวิลัย     นางวรรณภา มายิ้ม
      นายอดิศักดิ์ สมแสน     นายวันเฉลิม นาคร้อยแก้ว