ภาพบรรยากาศ งานอกท.ภาคกลาง ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "ค่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการจัดอบรมเข้าค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปีการศึกษา 1-2561

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียนนักศึกษา

การตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 1- 2561

กิจกรรม ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1-2561

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

กิจกรรมศึกษาดูงาน สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปการศึกษา 2561

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561