ที่อยู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

เลขที่ 192 หมู่ 3 (บ้านอำเภอ) ตำบลนาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250

แผนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ประวัติสถานศึกษา

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 เมษายน พ. ศ. 2485 มีชื่อว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมชลบุรี” โดยได้รับความช่วยเหลือจาก พลเรือเอกหลวงสินธุ์ กมลนาวิน แม่ทัพเรือ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อให้โรงเรียนส่งผลิตผลจากพืชและสัตว์ จำหน่ายแก่กองทัพเรือสัตหีบ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อเผยแพร่วิชากสิกรรมแผนใหม่ มีที่ดินแรกเริ่มครั้งนั้น 297 ไร่

      พ.ศ. 2511 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินของโรงเรียนทางทิศใต้ประมาณ 70 ไร่ไปก่อสร้างโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ และได้จัดงบประมาณ ซื้อที่ดินด้านตะวันออกให้โรงเรียนเพิ่ม
ประมาณ 100 ไร่ โดยใช้งบประมาณ ปี 2513 เป็นเงิน 600,000 บาท
      พ.ศ. 2520 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรีตามโครงการปรับปรุงการศึกษา
เกษตรของ กรมอาชีวศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อผลิต
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้มีความรู้ความสามารถออกไปประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
       พ.ศ. 2537 วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี ได้จัดตั้งเป็น “วิทยาลัยชุมชนนาจอมเทียน”ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการขยายบทบาทของวิทยาลัยเกษตรกรรมในการผลิต และพัฒนากำลังคน
วิชาชีพระดับกลางให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นและภูมิภาคตลอดจนจัดการศึกษา
ตามความต้องการของชุมชน โดยได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาพาณิชยกรรม (บริการโรงแรม) ใน ระดับ ปวส. และสาขาวิชาช่างยนต์ (ช่างกลเรือ) ในระดับ ปวช.

     พ.ศ. 2539 กรมอาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาและเสริมสร้างวิชาการและเทคโนโลยีแก่วิทยาลัยเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการก้าวไกลของโลกแห่งเทคโนโลยี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี” และยกเลิกวิทยาลัย
ชุมชนนาจอมเทียน ในวิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี

     พ.ศ. 2546 กรมอาชีวศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา และใช้ชื่อว่า สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 วิทยาเขตเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทำเนียบผู้บริหาร
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
1 เมษายน – 31 มีนาคม 2494 นายสุวัชร แสงประเสริฐ (ปม.ก.) ครูใหญ่
1 เมษายน 2494 – 30 เมษายน 2495 นายธีระ กันฑษา (ปป.ก, ธบ.) ครูใหญ่
1 พฤษภาคม 2495 – 1 มิถุนายน 2512 นายสนิท ฐิตะฐาน (ปป.ก.)  อาจารย์ใหญ่
23 กรกฎาคม 2512 – 30 กันยายน 2516 นายสงวน แก้วมรกต (กส.บ., M.S.) อาจารย์ใหญ่
1 ตุลาคม 2516 – 31 สิงหาคม 2520 นายนพคุณ ศิริวรรณ (กศ.บ., M.A.) อาจารย์ใหญ่
1 กันยายน 2520 – 31 พฤษภาคม 2521 นายเจริญ คลังบุญครอง (พ.ม., กศ.บ.)  ผู้อำนวยการ
1 มิถุนายน 2521 – 30 พฤศจิกายน 2532 
นายสงัด ศุขเกษม   (กส.บ, M.S.) ผู้อำนวยการ
1 ธันวาคม 2532 – 21 เมษายน 2536  นายชนินท์ ด่านพานิช (วท.บ.)  ผู้อำนวยการ
22 เมษายน 2536 – 30 กันยายน 2540 
นายเทียบ เต็งไตรรัตน์   (กศ.บ.) ผู้อำนวยการ
20 พฤศจิกายน 2540 – 30 กันยายน 2547   
นายดำรง มีแก้วกุญชร (M.Agr.) ผู้อำนวยการ
25 พฤศจิกายน 2547 – 5 สิงหาคม 2551 
นายบัณฑิต เอี่ยมเข่ง (M.S. Ag. Ed.)  ผู้อำนวยการ
5 สิงหาคม 2551 – 30 กันยายน 2553 
นายวันชัย โตมี (วท.บ., กศ.ม.)  ผู้อำนวยการ
5 สิงหาคม 2554 – 2 ตุลาคม 2557 นายคมสัน เข็มเพชร (วท.บ., คม.) ผู้อำนวยการ
3 ตุลาคม 2557-ปัจจุบัน ดร.วิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์ (ศษ.ด.) ผู้อำนวยการ
ปรัชญา

ความรู้ดี มีฝีมือ ถือคุณธรรม

วิสัยทัศน์

พัฒนาคนให้เป็นผู้นำด้านอาชีวเกษตร

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพ
2. พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
3. พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคนสู่อาเซียน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลตามแนวทา
งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์

มีทักษะพร้อมปฎิบัติงาน

สีประจำวิทยาลัย
  (เขียว-ขาว-เหลือง)