ที่อยู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

เลขที่ 192 หมู่ 3 (บ้านอำเภอ) ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250

แผนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ประวัติสถานศึกษา

          

ทำเนียบผู้บริหาร
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
1 เมษายน – 31 มีนาคม 2494 นายสุวัชร แสงประเสริฐ (ปม.ก.) ครูใหญ่
1 เมษายน 2494 – 30 เมษายน 2495 นายธีระ กันฑษา (ปป.ก, ธบ.) ครูใหญ่
1 พฤษภาคม 2495 – 1 มิถุนายน 2512 นายสนิท ฐิตะฐาน (ปป.ก.)  อาจารย์ใหญ่
23 กรกฎาคม 2512 – 30 กันยายน 2516 นายสงวน แก้วมรกต (กส.บ., M.S.) อาจารย์ใหญ่
1 ตุลาคม 2516 – 31 สิงหาคม 2520 นายนพคุณ ศิริวรรณ (กศ.บ., M.A.) อาจารย์ใหญ่
1 กันยายน 2520 – 31 พฤษภาคม 2521 นายเจริญ คลังบุญครอง (พ.ม., กศ.บ.)  ผู้อำนวยการ
1 มิถุนายน 2521 – 30 พฤศจิกายน 2532 
นายสงัด ศุขเกษม   (กส.บ, M.S.) ผู้อำนวยการ
1 ธันวาคม 2532 – 21 เมษายน 2536  นายชนินท์ ด่านพานิช (วท.บ.)  ผู้อำนวยการ
22 เมษายน 2536 – 30 กันยายน 2540 
นายเทียบ เต็งไตรรัตน์   (กศ.บ.) ผู้อำนวยการ
20 พฤศจิกายน 2540 – 30 กันยายน 2547   
นายดำรง มีแก้วกุญชร (M.Agr.) ผู้อำนวยการ
25 พฤศจิกายน 2547 – 5 สิงหาคม 2551 
นายบัณฑิต เอี่ยมเข่ง (M.S. Ag. Ed.)  ผู้อำนวยการ
5 สิงหาคม 2551 – 30 กันยายน 2553 
นายวันชัย โตมี (วท.บ., กศ.ม.)  ผู้อำนวยการ
5 สิงหาคม 2554 – 2 ตุลาคม 2557 นายคมสัน เข็มเพชร (วท.บ., คม.) ผู้อำนวยการ
3 ตุลาคม 2557-ปัจจุบัน ดร.วิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์ (ศษ.ด.) ผู้อำนวยการ
ปรัชญา

ความรู้ดี มีฝีมือ ถือคุณธรรม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นผลิตกำลังคนกึ่งฝีมือระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน

สอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์พื้นที่

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีพ


2. พัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน


3. พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคนสู่อาเซียน


4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย


5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

มีทักษะพร้อมปฎิบัติงาน

สีประจำวิทยาลัย

 

 

 (เขียว-ขาว-เหลือง)