นางสุนันทา  อรุณฉาย
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางพลอยพูนศิริ ดีนอก
ครู คศ.1
งานงบประมาณและเงินอุดหนุน
นางสาวดวงพร วัชรนนท์
ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายวิศม รังไสว
งานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ