นางบุญรัตน์  อินทรสมพันธ์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางดรุณีย์   วราวิทย์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายวีนัส  หรุ่นลี
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานปกครอง

นางชลลดา    ชลารักษ์

ครู คศ.3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
No Picture
นางสาววรรณทิพย์ ปานบำรุง
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานเอกสารการพิมพ์
นางสุนันทา  อรุณฉาย
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
นางพลอยพูนศิริ ดีนอก
ครู คศ.1
งานงบประมาณและเงินอุดหนุน
นางสาวดวงพร วัชรนนท์
ครู คศ.1
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   
นายพิพัฒน์ คำฝอย
ครู คศ.1
งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
นายวิศม รังไสว
งานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ