นางดวงกมล  โมกขะเวส
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวสมคิด  จุริยาภรณ์
ประจำงานบริหารงานทั่วไป
นางเสาวณี ฝอยหิรัญ
ประจำงานความร่วมมือ

นางสมศรี  ปัญญาประทีป

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางรัตนา  แย้มสมุทร
ประจำงานการบัญชี
นางสาวสกิจดาว  ดวงจิตต์
ประจำงานพัสดุ
นายยรรยงค์  บานชื่น
งานอาคารสถานที่
นายวิชิระ  จิตโสภา
งานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
นายสุรัตน์  โนรี
งานอาคารสถานที่
นายเตี๋ยว  มาระทัต
ฟาร์มไม้ผลไม้ยืนต้น
นายจำลอง  แสงมาศ
พนักงานขับรถ
นายศักดิ์ดา  เชิดชู
พนักงานขับรถ
No Picture
นายสวาท  สุพร
งานอาคารสถานที่
นายเลิศศักดิ์  โนรี
งานอาคารสถานที่
นายเฉลิม  พัลวัลย์
งานอาคารสถานที่
นายดนตรี พาวินิจ