นางเสาวณี ฝอยหิรัญ
ประจำงานความร่วมมือ
นางรัตนา  แย้มสมุทร
ประจำงานการบัญชี
นางสาวสกิจดาว  ดวงจิตต์
ประจำงานพัสดุ
นายดนตรี พาวินิจ
นายวิชิระ  จิตโสภา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานสถานที่
นายจำลอง  แสงมาศ
พนักงานขับรถ
นายศักดิ์ดา  เชิดชู
พนักงานขับรถ
นายเลิศศักดิ์  โนรี
ประจำงานอาคารสถานที่