นายทวี  ยุบลไสย
ฟาร์มสัตวศาสตร์
นางภัทรวดี ยุบลมาตย์
ประจำงานอาคารสถานที่
นางดวงกมล  โมกขะเวส
เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ
นางสาวสุธิตรา อินทร์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายแรม ปาราจูม
ประจำงานอาคารสถานที่
นางวัลภาพร โสวันเทา
นายทองดี โพนนางาม
ประจำงานอาคารสถานที่
นายชยพล แก้วประสง

น.ส.นัฐติญา ปานภูมิ
 
น.ส.วนิดา ไชยสาร
น.ส.ศศิพิมพ์ แห้วเพ็ชร
นางสาวสุพัตรา พลีสุ่มทอง
นายทองใส แสนผาบ
ประจำงานอาคารสถานที่
นายประภากร ช่อพะยอม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายอดุลย์ รุจะโคม
ประจำงานอาคารสถานที่
นายพิธาน ด้วงกลัด
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา