No Picture
นายทวี  ยุบลไสย
ฟาร์มสัตวศาสตร์
นางสาวแสงรยา  กาญบุตร
ฟาร์มพืชผักไฮโดรโปรนิกส์
นายปกครอง  ญานรังสี
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
นางสาวดวงนภา สันทวี
No Picture No Picture No Picture No Picture
นายแรม ปาราจูม
นางสาววัลภาพร โสวันเทา
นายทองดี โพนนางาน
นายรักชาติ แก้วประสง

No Picture

No Picture No Picture No Picture
นางศิริวรรณ จอมทรักษ์
นายประวิท สูแพะ