นายธีรชัย  ชีวพัฒนพิบูลย์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกประมง
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
นายสว่าง  วงศ์ขันธ์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายหนูไกร  พลเวียง
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานทุการศึกษา กยส. กรอ.
นางสาวอัธยา  อรรถอินทรีย์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานควบคุมภายในฝ่ายวิชาการ