นายธีรชัย  ชีวพัฒนพิบูลย์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกประมง
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
นายหนูไกร  พลเวียง
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานทุนการศึกษา กยส. กรอ.
นายอลงกรณ์  ทองจิ๋ว
ผู้ช่วยครูประมง