นายสมนึก  กรอกกลาง
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกช่างกลเกษตร
หัวหน้างานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

นางมิ่งขวัญ บุญต่อ
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางธนวรรณ  ศรีวิสุทธิ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน
นายสุขุม  พูนสีมา
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์