นายสมนึก  กรอกกลาง
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกช่างกลเกษตร
หัวหน้างานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
หัวหน้างานพัสดุ

นางธนวรรณ  ศรีวิสุทธิ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างาน
โครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน