นายสุกิจ  มูลอุดม
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกพืชศาสตร์

นายสมศักดิ์  บุญให้
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายอดิศักดิ์ สมแสน
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม
นายเอกภพ  คุ้มหอม
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางชลทิชา  ศรีวิลัย
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างงานฟาร์มพืชผัก
และฟาร์มพืชผักไฮโดรโปรนิกส์
งานกองทุนอุดหนุนโครงการ
เกษตรและกิจกรรมสหกรณ
     
นางลัดดา  ด้วงสำรวย
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานฟาร์มเห็ด
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา