นายสุกิจ  มูลอุดม
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกพืชศาสตร์

นางยุภาพร สาลีพัชราภรณ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
นางลัดดา  ด้วงสำรวย
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานฟาร์มเห็ด
นายสมศักดิ์  บุญให้
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายเอกภพ  คุ้มหอม
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
นางชลทิชา  ศรีวิลัย
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างงานฟาร์มพืชผัก
และฟาร์มพืชผักไฮโดรโปรนิกส์
งานกองทุนอุดหนุนโครงการ
เกษตรและกิจกรรมสหกรณ
นายอดิศักดิ์ สมแสน
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม