นายบุญเลิศ  ดีเด่น
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน
หัวหน้างานฟาร์มสัตว์ปีก
นายณัฏฐปกรณ์ ลาภมาก
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรม อกท.หน่วยชลบุรี
หัวหน้างานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน
น.ส.กฤติกานต์ คำพร
ผู้ช่วยครูสัตวศาสตร์