นายเชล  สุรินทร์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกสัตวศาสตร์
หัวหน้างานฟาร์มสัตว์

นายบุญชอบ เฟื่องจันทร์
ครู คศ.4 วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และและมาตรฐานการศึกษา
นายบุญเลิศ  ดีเด่น
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานฟาร์มสัตว์ปีก
นายสมศักดิ์  ปัญญาประทีป
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานสุขาภิบาลสัตว์
นายมานพ  ภิญญศิริ
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัสดุ

 

No Picture

 

     
นายณัฏฐปกรณ์ ลาภมาก
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญกาาญ
งานกิจกรรม อกท.หน่วยชลบุรี