นายศตายุส์ ศิริวรรณ
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางศิริพร เหมือนเงิน
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานความร่วมมือ
นางพิณพาทย์ แตงสี
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานควบคุมภายใน
นางสมปอง  ชารีศรี
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคลากร
นางใจสวรรค์ นามแถ่ง
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงิน
นางสมปอง บุญญา
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานหารายได้ระหว่างเรียน
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
นางมะลิ    คุ้นเคย
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบัญชี
นางวรรณภา  มายิ้ม
ครูจ้างสอน
ผุ้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
ผุ้ช่วยหัวหน้างานหารายได้ระหว่างเรียน
ผุ้ช่วยหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจเพื่อการศึกษา