ใบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา
 
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช.1)
ห้อง 3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 (ปวช.2)
ห้อง 3 ช่างเกษตร
ห้อง 4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้อง 5 การท่องเที่ยว
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.3)
ห้อง 3 ช่างเกษตร
ห้อง 4 อุตสาหกรรมเกษตร
ห้อง 5 การผลิตสัตว์น้ำ
ห้อง 6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 (ปวส.1)
ห้อง 3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ห้อง 4 การจัดการทั่วไป
ห้อง 5 (ทวิ)ช่างเกษตร
ห้อง 6 (ทวิ)การแปรรูปสัตว์น้ำ
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 (ปวส.2)
ห้อง 3 การเพาเลี้ยงสัตว์น้ำ
ห้อง 4 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ