หลักสูตรที่เปิดสอน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   *สาขางานพืชศาสตร์
   *สาขางานสัตวศาสตร์
   *สาขาผลิตสัตว์น้ำ
   *สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   *สาขางานช่างเกษตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร
สาขาวิชาผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาช่างเกษตร
สาขาวิชาการจัดการ


ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร 2555
ข้อมูลหลักสูตร 2556
ข้อมูลหลักสูตร 2557
ข้อมูลหลักสูตร 2559
ข้อมูลหลักสูตร 2561