หลักสูตรที่เปิดสอน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   *สาขางานพืชศาสตร์
   *สาขางานสัตวศาสตร์
   *สาขาผลิตสัตว์น้ำ
   *สาขาอุตสาหกรรมเกษตร    
   *สาขางานช่างเกษตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร
สาขาวิชาผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาช่างเกษตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุกิจ


ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลหลักสูตร 2555
ข้อมูลหลักสูตร 2556
ข้อมูลหลักสูตร 2557