โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "ค่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพบรรยากาศ งานอกท.ภาคกลาง ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
โครงการจัดอบรมเข้าค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปีการศึกษา 1-2561
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
การตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 1- 2561
อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียนนักศึกษา
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
กิจกรรม ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 1-2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมศึกษาดูงาน สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปการศึกษา 2561