22 ม.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์สมาร์ทฟาร์มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเรียล-ไทม์
22 ม.ค. 62 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์สมาร์ทฟาร์มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเรียล-ไทม์
11 ม.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดชำแหละซากสัตว์เล็กชีวภาพ
25 ธ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ชุดฝึกเชื้อเพลิงชีวภาพ
25 ธ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงโรงเรือนสุกร
25 ธ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงระบบโรงงานแปรรูปสัตว์และระบบบำบัดน้ำเสีย
25 ธ.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง สมาร์ทฟาร์มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเรียล-ไทม์
13 ธ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สมาร์ทฟาร์มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบเรียล-ไทม์
13 ธ.ค. 61 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดชำแหละซากสัตว์เล็กชีวภาพ
11 ธ.ค. 61 แบบรูปรายการสุกร2
11 ธ.ค. 61 แบบรุูปรายการปรับปรุงระบบโรงงานฯ
11 ธ.ค. 61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนสุกร
11 ธ.ค. 61 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบโรงงานแปรรูปสัตว์และระบบบำบัดน้ำเสีย
4 ธ.ค. 61 ครุภัณฑ์ฝึกเชื้อเพลิงและชีวภาพ
4 ธ.ค. 61 ครุภัณฑ์ชำแหละซากสัตว์เกษตรชีวภาพ
20 พ.ย. 61 ปรับปรุงโรงเรือนสุกร
20 พ.ย. 61 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
20 พ.ย. 61

ปรับปรุงระบบโรงงานแปรรูปสัตว์และระบบบำบัดน้ำเสีย

20 พ.ย. 61

สมาร์ทฟาร์มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

20 พ.ย. 61

ครุภัณฑ์ชุดฝึกเชื้อเพลิงและชีวภาพ

20 พ.ย. 61

ครุภัณฑ์ชำแหละซากสัตว์เล็กเกษตรชีวภาพ