นายกฤชพนธ์ ท่าม่วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าง  
นายเอกรัฐ  สว่างยิ่ง
   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพฯ
นายชำนิ   ฝอยหิรัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน ฯ
ว่าง
     รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ