ว่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

   
นางสุนันทา  อรุณฉาย
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน
ว่าง
ว่าง
หัวหน้างานงานวัดผลและประเมินผล
นางยุภาพร สาลีพัชราภรณ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ว่าง
ว่าง
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
     
นายสว่าง   วงศ์ขันธ์
ครู คศ.2 ชำนาญการ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
ดาวน์โหลดข้อมูล
ข้อที่ เรื่อง ดาวนโหลด
1.

แบบฟอร์มการประเมินผลตามสภาพจริง

2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2556-2559
3. แบบประเมินผลการเรียนระดับปวช.และ ปวส.
4. ปกบันทึกหลังสอน
5. แบบบันทึกหลังสอน

6

ประกาศการสอบ V-NET รายบุคคลปีการศึกษา 2557
7 ตารางสอนนักเรียนปีการศึกษา 2/2558