นายเอกรัฐ  สว่างยิ่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายมานพ  ภิญญศิริ
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัสดุ
นางใจสวรรค์  นามแถ่ง
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงิน
นางสมปอง  ส่งวัฒนา
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าบุคลากร
นางมะลิ คุ้นเคย
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาการพิเศษ
หัวหน้างานการบัญชี
นายสมศักดิ์  บุญใฟ้
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที
นางพิณพาทย์ แตงสี
ครู คศ.3วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานทะเบียน
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นายสว่าง   วงศ์ขันธ์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์
และงานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวณัฏฐวีร์ พึ่งแพง
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

     
นางชลทิชา  ศรีวิลัย
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างงานฟาร์มพืชผัก
และฟาร์มพืชผักไฮโดรโปรนิกส์
งานกองทุนอุดหนุนโครงการ
เกษตรและกิจกรรมสหกรณ์