นายชำนิ   ฝอยหิรัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมือ

ว่าง
นายศตายุส์ ศิริวรรณ
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายเอกภพ   คุ้มหอม
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายอดิศักดิ์ สมแสน
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
 
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ว่าง ว่าง
นายสุขุม  พูนสีม
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายธีรชัย  ชีวพับูลย์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกประมง
หัวหน้า
งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
 
นายสมนึก  กรอกกลาง
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกช่างกลเกษตร
หัวหน้างานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
นางสมปอง บุญญา
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานหารายได้ระหว่างเรียน
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นางเสาวณีย์ ฝอยหิรัญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
ดาวน์โหลดข้อมูล
ข้อที่ เรื่อง ดาวนโหลด
1. ตัวอย่างรายงาน ปี2556
2. รายงานวิจัย ปีการศึกษา2549
3. แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ 2559