าุุะั

 

 

 

ว่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ว่าง
นางสมปอง บุญญา
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานหารายได้ระหว่างเรียน
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางบุญรัตน์ อินทรสมพันธ์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางา
หัวหน้างานปกครอง
ว่าง    
นางธนวรรณ  ศรีวิสุทธิ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการาชุมชน
   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
   
ดาวน์โหลดข้อมูล
ข้อที่ เรื่อง ดาวนโหลด
1. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา