สาขาวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตร ที่เปิดสอน

หลักสูตรการอาชีวศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน แต่ละระดับ ให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 1 May 2020

แผนกวิชาพืชศาสตร์

ศึกษาทางด้านการจัดการทรัพยากรพืช โดยเน้นวิทยาการด้านเทคโนโลยี และระบบการผลิต สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วัชพืช เมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก มุ่งเน้นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา

สมัครเรียน

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 1 May 2020

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ศึกษาทางด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร และสัตว์ปีก การขยาย และปรับปรุงพันธู์สัตว์ การรักษาโรคสัตว์ การจัดการผลผลิตจากสัตว์ อาหารสัตว์และโภชนาการสัตว์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของประชากรในภูมิภาค

สมัครเรียน

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 1 May 2020

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

ศึกษาการใช้งาน ซ่อมบำรุง ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือเพาะปลูกพืช เครื่องมือเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมเกษตร เครื่องจักรกลแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร

สมัครเรียน

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 1 May 2020

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ เช่น การแปรรูปผักและผลไม้ ขนมอบ เนื้อสัตว์ ธัญพืช ขนมหวาน เครื่องดื่ม นมและผลิตภัณฑ์ หลักการการถนอมอาหาร เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร เช่น กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ในทุกๆ ชนิดของอาหาร

สมัครเรียน

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 1 May 2020

แผนกวิชาประมง

ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย พื้นฐานการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแหล่งน้ำ

สมัครเรียน

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 1 May 2020

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

มุ่งเน้นให้เข้าใจถึงหลักการจัดการ ทั้งทางด้านการจัดองค์การ ด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การวางแผน การเป็นผู้นำในองค์การทางด้านธุรกิจ

สมัครเรียน