วิสัยทัศน์ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมุ่งมั่นผลิตกำลังคนกึ่งมีฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์พื้นที่
หน้าแรก
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
งานครูที่ปรึกษา
แผนกวิชาพืชศาสตร
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
www.kasetchon.ac.th
เว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
192 หมู่3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี 20250 โทร 038237053
Design by : yongyee1-2@hotmail.com

แผนผังฝ่ายวิชาการ

นายสุรศักดิ์   สาลีพัชราภรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.ผู้บริหารวิทยาลัย

2.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4.ฝ่ายวิชาการ
5.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางสุนันทา  อรุณฉาย
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายสว่าง   วงศ์ขันธ์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานสื่อการเรียนการสอน
นางดรุณีย์  วราวิทย์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางยุภาพร สาลีพัชราภรณ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางชลดา ชลารักษ
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาววรรณภา  มายิ้ม
ธุรการฝ่ายวิชาการ
Download ข้อมูลฝ่ายวิชาการได้ที่นี่ค่ะ
1.แบบฟอร์มการประเมินผลตามสภาพจริง
2.แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี2556-2559
3.รายชื่อนักศึกษา Update ทั้งหมด
4.แบบฟอร์มใบประเมินผล
5.ปกบันทึกหลังสอน Download
6.แบบบันทึกหลังสอน Download
 
 
เอกสารประกอบการอบรมชุดที่ 1
1.แบบฝึกสร้างเครื่องมือวัดผลตามสภาพจริง
2.วัดผลประเมินผลรายวิชาตามสภาพจริง
3.ระบบประกัน
4.การเรียนรู้สภาพจริง
5.การวัดผลสภาพจริง
เอกสารการประกอบการอบรมชุดที่ 2
1.คำนำ
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
3.ผลการดำเนินงาน
4.บทสรุปผู้บริหาร
5.งานเดี่ยว
6.ทำเนียบรุ่นที่ 1
7.รุ่นที่ 1 สมบูรณ์
8.รุ่นที่ 2 สมบูรณ์
9.รุ่นที่ 3 สมบูรณ์
10.รุ่นที่ 4 สมบูรณ์
11.สรุปผล
12.รูปกิจกรรม
13.สารบัญ
14.หนังสือนำ
อกสารประกอบการอบรมชุดที่ 3
1.ระเบียบการจัดการศึกษา ปวช.พุทธศักราช 2556
2.การจัดทำบทเรียนโมดูล
3.การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
4.การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 1
5.การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 2
6.การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 3
7.การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเขียนข้อสอบ
8.การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร
9.ความคิดสร้างสรรค์
10.คู่มือการทำงาน ศึกษานิเทศก์
11.เทคนิกการเขียนแผนสมรรถนะ
12.แบบฝึกสร้างเครื่องมือวัดผลตามสภาพจริง
13.แผนการสอนคณิตศาสตร์ 2
14.แผนการสอนช่างเชื่อมโลหะ
15.วัดผลประเมินผลรายวิชาตามสภาพจริง
อกสารประกอบการอบรมชุดที่ 4
1.การเรียนรู้สภาพจริง
2.การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
3.การจัดการอาชีวศึกษา
4.การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
5.การพัฒนาใบช่วยสอน
6.การวัดและประเมินผลการเรียน
7.การวิเคราะห์หลักสูตร
8.การสร้างเครื่องมือประเมิน
9.การสร้างเครื่องมือวัดตามสภาพจริง
10.ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
11.แผนการสอนฐานสมรรถนะ
12.แผนสมรรถนะ
อกสารประกอบการอบรมชุดที่ 5
1.การจัดการเรียนรู้โดยการใช้อภิปรายกลุ่มย่อย
2.การจัดการเรียนรู้โดยการไปทัศนศึกษา
3.การจัดการเีรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4.การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน
5.การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
6.การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต
7.การจัดทำแผนการเรียนรู้
8.การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
9.การประเมินตามสภาพจริง
10.การวัดพฤติกรรมทางด้านทักษะพิสัย
11.การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
12.ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ
13.จิตพิสัย
14.ตัวอย่างแบบประเมิน
15.ตารางฝึกอบรม โครงการพัฒนาครู-บุคลากร
16.ตารางฝึกอบรม โครงการพัฒนาครู-บุคลากร วษท.ชลบุรี
17.ทักษะพิสัย
18.เทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 2557
19.เทคนิคการประเมินตามสภาพจริง
20.เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้
21.นวัตกรรมการเรียนรู้
22.นวัตกรรมการสอนที่มีคุณภาพ
23.บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
24.แบบนิเทศโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
25.แบบฝึกเขียนแผน01
26.แบบฝึกเขียนแผน1_9
27.แบบฝึกเขียนแผน02
28.แบบฝึกเขียนแผน
29.แบบฝึกประสบการณ์1_6
30.แบบฝึกภาคสนาม1_4
31.แบบฟอร๋มการเขียนแผน   แบบฟอร์มใบช่วยสอน
32.แบบสอบถามความคิดเห็นการนิเทศ
33.ใบความรู้   ใบงาน   ใบมอบหมายงาน  ปก   ปกแบบฝึกหัด
34.กรอบการประเมิน   พุทธิพิสัย
35.สมรรถนะ  ส่วนหัวเรื่อง  ส่วนปกเอกสาร
รายชื่อนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
1.นักศึกษาภาคปกติ Download
2.นักศึกษาเทียบโอน Download
3.นักศึกษา อศกช. Download