วิสัยทัศน์ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมุ่งมั่นผลิตกำลังคนกึ่งมีฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์พื้นที่
หน้าแรก
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
งานครูที่ปรึกษา
แผนกวิชาพืชศาสตร
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
www.kasetchon.ac.th
เว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
192 หมู่3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี 20250 โทร 038237053
Design by : yongyee1-2@hotmail.com

แผนผังฝ่ายวิชาการ

นายสุรศักดิ์   สาลีพัชราภรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.ผู้บริหารวิทยาลัย

2.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4.ฝ่ายวิชาการ
5.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางสุนันทา  อรุณฉาย
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายสว่าง   วงศ์ขันธ์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานสื่อการเรียนการสอน
นางดรุณีย์  วราวิทย์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางยุภาพร สาลีพัชราภรณ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางชลดา ชลารักษ
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาววรรณภา  มายิ้ม
ธุรการฝ่ายวิชาการ
Download ข้อมูลฝ่ายวิชาการได้ที่นี่ค่ะ
1.แบบฟอร์มการประเมินผลตามสภาพจริง
2.แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี2556-2559
4.แบบประเมินผลการเรียน ระดับ ปวช . ระดับ ปวส.
5.ปกบันทึกหลังสอน Download
6.แบบบันทึกหลังสอน Download
ประกาศผลการสอบ V-NET รายบุคคล ปีการศึกษา 2557
รายชื่อนักเรียนนักศึกษา 2/2557
ปวช. 1/1
ปวช. 1/2
ปวช. 1/3
ปวช. 1/4
ปวช. 2/1
ปวช. 2/2
ปวช. 2/3
ปวช. 2/4
ปวช. 2/5
ปวช. 2/6
ปวช. 3/1
ปวช. 3/2
ปวช. 3/3
ปวช. 3/4 Download
ปวช. 3/5
ปวช. 3/6
ปวส. 1/1
ปวส. 1/2
ปวส. 1/3
ปวส. 1/4
ปวส. 1/5
ปวส. 2/1
ปวส. 2/2
ปวส. 2/3
ปวส. 2/4