วิสัยทัศน์ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมุ่งมั่นผลิตกำลังคนกึ่งมีฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์พื้นที่
แผนกวิชาพืชศาสตร
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนผัง ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายเอกรัฐ  สว่างยิ่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพฯ

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.ผู้บริหารวิทยาลัย

2.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4.ฝ่ายวิชาการ
5.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางธนวรรณ   ศรีวิสุทธิ์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
บริหารงานทั่วไป
นางใจสวรรค์  นามแถ่ง
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานการเงิน
นางมะลิ  เข็มเพชร
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานการบัญชี
นายสมศักดิ์  บุญให้
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานพัสดุ
นายสมศักดิ์  บุญให้
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานอาคารสถานที่
นายศตายุส์  ศิริวรรณ
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานทะเบียน
นายอาคม  วัฒนะวิทย์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์
นางพิณพาทย์  แตงสี
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานควบคุมภายใน
นางชลทิชา  ศรีวิลัย
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานกองทุนอุดหนุน ,สหกรณ์
นายสมศักดิ์  บุญให้
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม
Download ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากรได้ที่นี่ค่ะ
1.
2.
3.
นางพลอยพูนศิริ ดีนอก
ครู คศ.1
ครูประจำ
นางดวงกมล โมกขะเวส
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
นางรัตนา แย้มสมุทร
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวสกิจดาว ดวงจิตต์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางธิดา แก้วเรือนทอง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นายสวัสดิ์ เทียนขาว
ประจำงานอาคาร
นางสาววิภาวรรณ หอมบุญมา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวนฤพร พุ่มสีนวล
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
นางเสาวณี ฝอยหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์
www.kasetchon.ac.th
เว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
192 หมู่3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี 20250 โทร 038237053
Design by : Kosol  Pongkan

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก
ข้อมูลงานอาคารสถานที่