วิสัยทัศน์ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมุ่งมั่นผลิตกำลังคนกึ่งมีฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์พื้นที่
แผนกวิชาพืชศาสตร
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
แผนผัง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย
นายเอกรัฐ  สว่างยิ่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพฯ

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.ผู้บริหารวิทยาลัย

2.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4.ฝ่ายวิชาการ
5.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางสาวณัฏฐวีร์  พึ่งแพง

ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
บริหารงานทั่วไป

นางสมปอง  ชารีศรี

ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
บุคลากร
นางใจสวรรค์  นามแถ่ง
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานการเงิน
นางมะลิ  คุ้นเคย
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานการบัญชี
นายสมศักดิ์  บุญให้
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานอาคารสถานที่

นายมานพ  ภิญญศิริ

ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานพัสดุ
นายอาคม  วัฒนะวิทย์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์
นางพิณพาทย์  แตงสี
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานทะเบียน
Download ข้อมูลฝ่ายบริหารทรัพยากรได้ที่นี่ค่ะ
1.ระเบียบบ้านพักของทางราชการ พ.ศ.2555 Download
2.หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว Download
3.การลงเวลาปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 12/05/57 Download
4.ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ Download
www.kasetchon.ac.th
เว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
192 หมู่3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี 20250 โทร 038237053
Design by : yongyee1-2@hotmail.com
นางดวงกมล โมกขะเวส
ธุรการฝ่ายบริหารทรัพฯ

 

 

 

 

 

 

 

หน้าแรก
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
งานครูที่ปรึกษา