นางสาวภัทรวดี ยุบลมาตย์
เจ้าหน้าที่
(งานอาคารสถานที่)


นายทวี ยุบลไสย
เจ้าหน้าที่
(งานฟาร์มสัตวศาสตร์)


นางสาววัลภาพร โสวันเทา
เจ้าหน้าที่
(งานฟาร์มไฮโดรโปนิกส์)นางสาวนัฐติญา ปานภูมิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานทะเบียน)


นางสาววนิดา ไชยสาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานวิชาการ)


นางสาวศศิพิมพ์ แห้วเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานบุคลากร)


นายประภากร ช่อพะยอม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานแผนงานและข้อมูล)


นายแรม ปาราจูม
เจ้าหน้าที่
(งานอาคารสถานที่)


นางสาวสุพัตรา พลีสุ่มทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานประกันคุณภาพสถานศึกษา)


นายทองดี โพนนางาม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(งานอาคารสถานที่)


นายชยพล แก้วประสง
เจ้าหน้าที่
(งานอาคารสถานที่)


นายพิธาน ด้วงกลัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)


นางสาวอิสรีย์ คันทะทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานพัสดุ)


นายวันเฉลิม นาคร้อยแก้ว
ผู้ช่วยครู(คอมพิวเตอร์)
   
       

 
กลับหน้าหลัก