บุคลากรและเจ้าหน้าที่

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

นายธีรชัย ชีวพัฒนพิบูลย์

ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและข้อมูล

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกประมง
หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า
และประกอบธุรกิจ หัวหน้างานฟาร์มประมง

นายณัฎฐปกรณ์ ลาภมาก

ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานกิจกรรม อกท.หน่วยชลบุรี
หัวหน้างานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน
หัวหน้างานปกครอง

นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์

ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน

นางสุนันทา อรุณฉาย

ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายสมศักดิ์ บุญให้

หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
หัวหน้างานอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
หัวหน้างานฟาร์มด้านพืชศาสตร์
หัวหน้างานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางลัดดา ด้วงสำรวย

อาจารย์แผนกวิชาพืชศาสตร์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานฟาร์มเห็ด
หัวหน้างานประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา

นายบุญเลิศ ดีเด่น

หัวหน้าแผนกวิชาสัตวศาสตร์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
หัวหน้างานฟาร์มและโรงงาน
หัวหน้างานฟาร์มด้านสัตวศาสตร์

นางสาวกฤติกานต์ คำพร

ครูผู้ช่วยสัตวศาสตร์

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นางสาวเพ็ญศิริ โพนงาม

อาจารย์แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสมนึก กรอกกลาง

หัวหน้าแผนกช่างกลเกษตร

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาวณัฏฐวีร์ พึ่งแพง

หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายจิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล

อาจารย์แผนกวิชาประมง

นายหนูไกร พลเวียง

อาจารย์แผนกวิชาประมง

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานทุนการศึกษา กยส. กรอ.
หัวหน้างานควบคุมภายใน

นางมะลิ คุ้นเคย

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ หัวหน้างานการบัญชี
ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

นางใจสวรรค์ นามแถ่ง

อาจารย์แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานส่งเสริมและผลผลิตและประกอบธุรกิจ
หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
และโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
หัวหน้างานภาคพิเศษ
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

นางสมปอง บุญญา

อาจารย์แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ
หัวหน้างานโรงอาหาร
หัวหน้างานหอพักนนทรี
หัวหน้างานหอพักหญิง
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางวรรณภา มายิ้ม

อาจารย์แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู)
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานทะเบียน
ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

นายวันเฉลิม นาคร้อยแก้ว

อาจารย์แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาสถานศึกษา (EEC สถานศึกษา)
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

นางสาวสุชิลา ยันตพงศ์พิพัฒน์

อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางดวงพร วัชรานนท์

อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางพลอยพูลศิริ ดีนอก

อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานงบประมาณและเงินอุดหนุน

นายวิศม รังไสว

อาจารย์แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) หัวหน้างานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
หัวหน้างานหอพักชาย
เจ้าหน้าที่งานป้องกันยาเสพติด

นางสุนิสา เขียนประสิทธิ

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการเงิน)

นางเสาวณี ฝอยหิรัญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานห้องสมุด)

นางรัตนา แย้มสมุทร

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบัญชี)

นางสาวสกิจดาว ดวงจิตต์

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานพัสดุ)

นายวิชิระ จิตโสภา

หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานสถานที่ (ภาคสนาม)

นายศักดิ์ดา เชิดชู

เจ้าหน้าที่งานขับรถ

นายจำลอง แสงมาศ

เจ้าหน้าที่งานขับรถ

นายเลิศศักดิ์ โนรี

เจ้าหน้าที่(งานอาคารสถานที่)

นางดวงกมล โมกขะเวส

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานสารบรรณ)

นายทวี ยุบลไสย

เจ้าหน้าที่(งานฟาร์มสัตวศาสตร์)

นางสาวภัทรวดี ยุบลมาตย์

เจ้าหน้าที่(งานอาคารสถานที่)

นางสาววัลภาพร โสวันเทา

เจ้าหน้าที่(งานฟาร์มไฮโดรโปนิกส์)

นางสาวนัฐติญา ปานภูมิ

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานทะเบียน)

นางสาววนิดา ไชยสาร

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานวิชาการ)

นางสาวศศิพิมพ์ แห้วเพ็ชร

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบุคลากร)

นายประภากร ช่อพระยอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานแผนงานและข้อมูล)

นางสาวสุพัตรา พลีสุ่มทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานประกันคุณภาพสถานศึกษา)

นายทองดี โพนนางาม

เจ้าหน้าที่(งานอาคารสถานที่)

นายชยพล แก้วประสง

เจ้าหน้าที่(งานอาคารสถานที่)

นายพิธาน ด้วงกลัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา)


นายแรม ปาราจูม

เจ้าหน้าที่(งานอาคารสถานที่)

นางสาวอิสรีย์ คันทะทรัพย์

เจ้าหน้าที่(ธุรการงานพัสดุ)