นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

 

นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์
ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายธีรชัย ชีวพัฒนพิบูลย์
ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและข้อมูล

นายณัฎฐปกรณ์ ลาภมาก
ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสุนันทา อรุณฉาย
ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

       

 

 
กลับหน้าหลัก