Thanks! Video of วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี - วษท.
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษ
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมลูครุภัณฑ์
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
บุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
แบบสผ.2
แบบเสนอโครงการ
แบบฟอร์มแจ้งความจำนง
นำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
ตารางเรียนของนักเรียนนักศึกษา 1/2562
ใบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา 1/ 2562
คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา_อศท.53
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
ดูเพิ่มเติม
21 ส.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
21 ส.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
21 ส.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
14 ส.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ดูเพิ่มเติม
   


ยินดีต้อนรับ
รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี


EEC กับแผนพัฒนาช่างเทคนิค
สู่ไทยแลนด์ 4.0
ณ โรงแรม The BOAT พัทยาพิธีลงนาม
การทำบันทึกความร่วมมือ(MOU)
ระหว่าง วษท.ชลบุรี กับ บ.สยาม คูโบต้า จำกัดยินดีต้อนรับ
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ศึกษาดูงาน วษท.ชลบุรี
 
   
   


ดร.เกียรติสยาม ลิ้มตระกูล
รองผู้อำนวยการ รักษาการฯ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ผู้บริหารวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
คู่มือประชาชน
 

 


Website Visit No.
url and counting visits