ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนเรียนนักศึกษ
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมลูครุภัณฑ์
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
บุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
แบบสผ.2
แบบเสนอโครงการปีงปม.60
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
 
 
 
 
 
   

กิจกรรมประชุมนักเรียนนักศึกษา 25 พฤษภาคม 2560

กิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ "

วีดีโอกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ "

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม จัดตั้งโต๊ะหมู่ลงนามถวายความอาลัย พระบรมฉายาลักษณ์ ผูกผ้าขาวดำหน้าตึกอำนวยการ ติดตั้งป้ายและข้อความแสดงความอาลัย
ดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเกษตรทฤษฏีใหม่ และชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีจัดตั้งศูนย์ อบรมฝึกสอนและย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้อบรมการทำริบบิ้นสีดำ ให้กับประชาชนพร้อมแจกจ่ายริบบิ้นให้กับประชาชนในการถวายความอาลัย
กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อบริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
บวงสรวงองค์พ่อพิรุณ
พิธีไหว้ครู 2559
ฉลองอาคาร 72 ปี

 

 

นายกฤชพนธ์ ท่าม่วง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
คู่มือประชาชน