ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนเรียนนักศึกษ
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมลูครุภัณฑ์
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
บุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
แบบสผ.2
แบบเสนอโครงการ
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
 
 
 
 
 
6 ก.ค. 2560 เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมวัสดุรองพื้นเลี้ยงไก่เนื้อ
6 ก.ค. 2560

เผยแพร่รายงานการวิจัยการใช้น้ำนึ่งปลาทูน่าเข้มข้นในอาหารไก่กระทงและไก่ไข่

12 ธ.ค. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
   
กิจกรรมเกี่ยวข้าว
โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมทำสวนแก้วสวนถาด
โครงการปลูกต้นไม้สีเหลือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
โครงการ English Camp Project
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
กิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
มหกรรมสินค้าทางการเกษตรและสินค้า OTOP
วันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10
กิจกรรมการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ และโคงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูยน์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมเปิดหน่วย อกท. หน่วยชลบุรี
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

กิจกรรมประชุมนักเรียนนักศึกษา 25 พฤษภาคม 2560

 
นายกฤชพนธ์ ท่าม่วง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
คู่มือประชาชน