ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนเรียนนักศึกษ
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมลูครุภัณฑ์
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
บุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
แบบสผ.2
แบบเสนอโครงการปีงปม.60
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
 
 
 
 
 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ก.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบริเวณคอกสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ก.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ก.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดกระจายสินค้าทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11 ก.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการโฮมสเตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 ก.ค. 2560 เผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมวัสดุรองพื้นเลี้ยงไก่เนื้อ
6 ก.ค. 2560

เผยแพร่รายงานการวิจัยการใช้น้ำนึ่งปลาทูน่าเข้มข้นในอาหารไก่กระทงและไก่ไข่

   

กิจกรรมประชุมนักเรียนนักศึกษา 25 พฤษภาคม 2560

โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และ อบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560

กิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ "

วีดีโอกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ "

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม จัดตั้งโต๊ะหมู่ลงนามถวายความอาลัย พระบรมฉายาลักษณ์ ผูกผ้าขาวดำหน้าตึกอำนวยการ ติดตั้งป้ายและข้อความแสดงความอาลัย
ดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเกษตรทฤษฏีใหม่ และชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีจัดตั้งศูนย์ อบรมฝึกสอนและย้อมผ้าสีดำให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้อบรมการทำริบบิ้นสีดำ ให้กับประชาชนพร้อมแจกจ่ายริบบิ้นให้กับประชาชนในการถวายความอาลัย
กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีได้ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อบริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
บวงสรวงองค์พ่อพิรุณ
พิธีไหว้ครู 2559
ฉลองอาคาร 72 ปี

 

 

นายกฤชพนธ์ ท่าม่วง
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหารวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
คู่มือประชาชน