Thanks! Video of วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี - วษท.

ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนเรียนนักศึกษ
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมลูครุภัณฑ์
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาประมง
แผนกวิชาช่างกลเกษตร
แผนกวิชาพืชศาสตร์
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
บุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
แบบสผ.2
แบบเสนอโครงการ
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
ใบรายชื่อนักเรียนนักศึกษา 1/ 2561
 
 
 
 
   
 

22 / มิ.ย. / 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างชิ้นงานนวัตกรรมใหม่
   
กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2561
กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมศึกษาดูงาน สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ ประจำปีการศึกษา 2561
   
   
   
   
   


นายกฤชพนธ์ ท่าม่วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ผู้บริหารวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
คู่มือประชาชน