ผู้บริหารสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
เกี่ยวกับวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร
แผนผังวิทยาลัย
แผนงบประมาณ
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลบุคคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์
ครูแผนกวิชาพืชศาสตร์
ครูแผนกวิชาประมง
ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร
ครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
► การใช้แกลบ ขี้เถ้าแกลบ
และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้น
► การใช้น้ำนึ่งปลาทูน่าเข้มข้น
ในอาหารไก่กระทง
► การใช้น้ำนึ่งปลาทูน่า
ในอาหารไก่ไข่
► การประเมินประสิทธิภาพ
ของครูผู้สอน
วิชาการผลิตไก่ไข่
ระดับประกาศนียบัตร
► การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการผลิตไก่เนื้อ
► การพัฒนาหลักสูตร
เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย
์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
► เครื่องล้างแผ่นปลูก
ผักไฮโดรโฟนิกส์
► ผลการใช้ผักตบชวาแห้ง
เป็นวัสดุรองพื้นต่อสมรรถภาพ
การผลิตของไก่กระทง
 
 
 
 
13 พฤษภาคม 2564 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ปวช. 2 ปวช.3 และ ปวส.2 คลิกที่นี่
13 พฤษภาคม 2564 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจาการเป็นนักเรียนนักศึกษา คลิกที่นี่
13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษางด้านดิจิทัลเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาในสถานการณ์วิกฤต COVID – 19
ระหว่างวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2564 คลิกที่นี่
13 พฤษภาคม 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษครูและผู้เรียน คลิกที่นี่
10 พฤษภาคม 2564 ติดตามหน้าเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี คลิกที่นี่
29 มกราคม 2564

-ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564

-สมัครเรียนออนไลน์

   

 

 

 

 

 

 

พันจ่าอากาศเอก ชัยมงคล จำรูญ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ห้องเรียนออนไลน์
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ดาวน์โหลด
 
 
     
Website Visit No. url and counting visits