บุคลากรคุณภาพ

การพัฒนาผู้เรียน ในด้านความรู้ ความสามารถ ไปพร้อมกับการลงมือ ปฏิบัติงานจริง กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จะช่วยให้ผู้เรียน กล้าลงมือทำตามความรู้ที่ได้เรียนมา และรู้จักแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง หากเกิดความผิดพลาด เราจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือช่วยแนะนำแนวทางในการแก้ปัญหา จะยิ่งทำให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

หลากหลายการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างหลากหลาย เรามุ่งมั่นและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงาน ได้ตามมาตรฐานอาชีพ

สื่อการเรียนรู้ & ห้องสมุด

เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ และส่งเสริมความสามารถในการอ่านของผู้มาใช้งาน และสามารถเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยของผู้มาใช้งานในด้านรักการอ่าน การจัดการกับตัวเองและส่วนรวม

กิจกรรมเด่น

เน้นส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ศีลธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมึความสุข

การดูแลผู้เรียนระหว่างเรียน

นโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการปฏิรูปการศึกษา "เกษตรเพื่อชีวิต" อย่างมีคุณภาพ ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐให้การสนับสนุนให้นักเรียนที่จบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์อยากศึกษาต่อ แต่ขาดโอกาสเนื่องจากขาดทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาฟรี ซึ่งถือเป็นกระบวนการพัฒนาคนในภาคเกษตรกรรม ให้มีขีดความสามารถเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อไปกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ

เรียนฟรี

โดยให้การอุดหนุนเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อยู่ประจำ

มีที่พักให้ผู้เรียนพักฟรี ภายใต้เงื่อนไขการฝึกดูแลคุณภาพชีวิตผู้เรียน มีอาหารครบ 3 มื้อ

ทำโครงการ

สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียน มีการหารายได้เลี้ยงชีพระหว่างเรียน โดยการทำโครงการ ฝึกอาชีพให้ผู้เรียน กล้าลงมือปฏิบัติตามความรู้ที่ได้เรียนมา และรู้จักแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง

ได้มาตรฐานการศึกษา

จัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วัดผลประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

มีจิตสาธารณะ

ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

Chonburi College of Agriculture and Technology

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี (วษท.ชลบุรี) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 192 หมู่3 (บ้านอำเภอ) ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250 ติดกับถนนสุขุมวิท บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 159 ห่างจากจังหวัดชลบุรี 70 กิโลเมตร ห่างจากเมืองพัทยา 16 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอสัตหีบ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา และใช้ชื่อว่า สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

0 ครู - อาจารย์
0 นักเรียน - นักศึกษา
0 แผนกวิชาที่เปิดสอน
0 อันดับการแข่งขัน อกท.ระดับชาติ

หลักสูตร ที่เปิดสอน

หลักสูตรการอาชีวศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน แต่ละระดับ ให้มีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 30 เม.ย. 2563

แผนกวิชาพืชศาสตร์

ศึกษาทางด้านการจัดการทรัพยากรพืช โดยเน้นวิทยาการด้านเทคโนโลยี และระบบการผลิต สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วัชพืช เมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีชีวภาพของพืชปลูก มุ่งเน้นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษา

สมัครเรียน

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 30 เม.ย. 2563

แผนกวิชาสัตวศาสตร์

ศึกษาทางด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อ โคนม สุกร และสัตว์ปีก การขยาย และปรับปรุงพันธู์สัตว์ การรักษาโรคสัตว์ การจัดการผลผลิตจากสัตว์ อาหารสัตว์และโภชนาการสัตว์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของประชากรในภูมิภาค

สมัครเรียน

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 30 เม.ย. 2563

แผนกวิชาช่างกลเกษตร

ศึกษาการใช้งาน ซ่อมบำรุง ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น เครื่องมือเตรียมดิน เครื่องมือเพาะปลูกพืช เครื่องมือเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมเกษตร เครื่องจักรกลแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ เครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร

สมัครเรียน

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 30 เม.ย. 2563

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ เช่น การแปรรูปผักและผลไม้ ขนมอบ เนื้อสัตว์ ธัญพืช ขนมหวาน เครื่องดื่ม นมและผลิตภัณฑ์ หลักการการถนอมอาหาร เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร เช่น กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และทางเคมี และคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ในทุกๆ ชนิดของอาหาร

สมัครเรียน

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 30 เม.ย. 2563

แผนกวิชาประมง

ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย พื้นฐานการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแหล่งน้ำ

สมัครเรียน

ติดต่องานทะเบียน วันนี้ - 30 เม.ย. 2563

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

มุ่งเน้นให้เข้าใจถึงหลักการจัดการ ทั้งทางด้านการจัดองค์การ ด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การวางแผน การเป็นผู้นำในองค์การทางด้านธุรกิจ

สมัครเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

นายธีรชัย ชีวพัฒนพิบูลย์

รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและข้อมูล

เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด
Learning to do

นายณัฎฐปกรณ์ ลาภมาก

รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา
Doing to learn

นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิ์

รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา
Earning to live

นางสุนันทา อรุณฉาย

รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม
Living to serve

แสดงความคิดเห็นของคุณ

หากคุณอยากสอบถาม มีข้อสงสัย หรือบอกปัญหาใดกับเรา สามารถเเจ้งให้เราทราบได้ทุกเมื่อ

ขอขอบคุณ

ประชาสัมพันธ์

หากนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะขอใช้พื้นที่ติดต่องานประชาสัมพันธ์ สามารถเเจ้งให้เราทราบได้ ที่นี่
*หากเป็นบุคคลภายใน รบกวนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่ กรอกข้อมูลสำเร็จ ส่งฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ >>> ดูงานประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้

29 May 2020

ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Read More

Admin 0

29 May 2020

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Read More

Admin 0

20-27 May 2020

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30น - 16:30 ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Read More

Admin 0

รอบรั้วเกษตรฯห้วยตู้

มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม ของสมาชิก อกท.หน่วยชลบุรี ภายในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพจากพี่สู่น้อง