นายสมศักดิ์ บุญให้
หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์
 
 

นางลัดดา ด้วงสำรวย
อาจารย์แผนกวิชาพืชศาสตร์


นางสาวศศิพิมพ์ แห้วเพ็ชร
อาจารย์แผนกวิชาพืชศาสตร์


นางสาวสุพัตรา พลีสุ่มทอง
อาจารย์แผนกวิชาพืชศาสตร์
 
       

 
กลับหน้าหลัก