นางสุนิสา เขียนประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการเงิน)


นางรัตนา แย้มสมุทร
เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานบัญชี)


นางเสาวณี ฝอยหิรัญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานห้องสมุด)


นางสาวสกิจดาว ดวงจิตต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานพัสดุ)


นางดวงกมล โมกขะเวส
เจ้าหน้าที่ธุรการ
(งานสารบรรณ)


นายเลิศศักดิ์ โนรี
เจ้าหน้าที่(งานอาคารสถานที่)


นายวิชิระ จิตโสภา
เจ้าหน้าที่(งานอาคารสถานที่)


นายศักดิ์ดา เชิดชู
พนักงานขับรถ


นายจำลอง แสงมาศ
พนักงานขับรถ
     

 
กลับหน้าหลัก