นายธีรชัย ชีวพัฒนพิบูลย์
หัวหน้าแผนกวิชาประมง
 
 

นายหนูไกร พลเวียง
อาจารย์แผนกวิชาประมง


นายจิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล
อาจารย์แผนกวิชาประมง
 
       

 
กลับหน้าหลัก