ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
1 เมษายน – 31 มีนาคม 2494 นายสุวัชร แสงประเสริฐ (ปม.ก.) ครูใหญ่
1 เมษายน 2494 – 30 เมษายน 2495 นายธีระ กันฑษา (ปป.ก, ธบ.) ครูใหญ่
1 พฤษภาคม 2495 – 1 มิถุนายน 2512 นายสนิท ฐิตะฐาน (ปป.ก.) อาจารย์ใหญ่
23 กรกฎาคม 2512 – 30 กันยายน 2516 นายสงวน แก้วมรกต (กส.บ., M.S.) อาจารย์ใหญ่
1 ตุลาคม 2516 – 31 สิงหาคม 2520 นายนพคุณ ศิริวรรณ (กศ.บ., M.A.) อาจารย์ใหญ่
1 กันยายน 2520 – 31 พฤษภาคม 2521 นายเจริญ คลังบุญครอง (พ.ม., กศ.บ.) อาจารย์ใหญ่
1 มิถุนายน 2521 – 30 พฤศจิกายน 2532 นายสงัด ศุขเกษม (กส.บ, M.S.) ผู้อำนวยการ
1 ธันวาคม 2532 – 21 เมษายน 2536 นายชนินท์ ด่านพานิช (วท.บ.) ผู้อำนวยการ
22 เมษายน 2536 – 30 กันยายน 2540 นายเทียบ เต็งไตรรัตน์ (กศ.บ.) ผู้อำนวยการ
20 พฤศจิกายน 2540 – 30 กันยายน 2547 นายดำรง มีแก้วกุญชร (M.Agr.) ผู้อำนวยการ
25 พฤศจิกายน 2547 – 5 สิงหาคม 2551 นายบัณฑิต เอี่ยมเข่ง (M.S. Ag. Ed.) ผู้อำนวยการ
5 สิงหาคม 2551 – 30 กันยายน 2553 นายวันชัย โตมี (วท.บ., กศ.ม.) ผู้อำนวยการ
5 สิงหาคม 2554 – 2 ตุลาคม 2557 นายคมสัน เข็มเพชร (วท.บ., คม.) ผู้อำนวยการ
3 ตุลาคม 2557 – 3 ตุลาคม 2558 ดร.วิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์ (ศษ.ด.) ผู้อำนวยการ
  นายวิชัย หาญพลาชัย - ผู้อำนวยการ
  นายกฤชพนธ์ ท่าม่วง - ผู้อำนวยการ
3 พฤษภาคม 2564 - 2 ตุลาคม 2565 พันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ (กศ.บ.) ผู้อำนวยการ
3 ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน นายยุทธพันธ์ โคตรพันธ์ (ศษ.ม.) ผู้อำนวยการ

 

 
กลับหน้าหลัก